เกี่ยวกับเรา

 MY TECHNICAL Co., Ltd.

บริษัท มาย เทคนิคอล จํากัด เป็นผู้ออกแบบและติดตั้ง ระบบเฝ้าดูสถานะเครื่องจักร(Machine and Process Monitoring), การจัดการพลังงาน (Power Management),โดยแนวความคิดของบริษัทมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนการใช้นวัตกรรมของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและรวมถึงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อตอบสนองนโยบายเรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าของประเทศ

S__245465097
S__245465093

 หลักการการดําเนินธุรกิจของบริษัทคือการวางรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร ให้เน้นนําไปในทิศทางการพัฒนาสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นระบบอย่างครบวงจรโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ และบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจสูงสุดและเรายังได้คิดค้นพัฒนาระบบ

                          

         ระบบบันทึกค่าการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร        (Real-time machine line production monitoring) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุค Industries 4.0 จะได้นําข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วไปทําการวิเคราะห์และวัดผลการทํางานได้อย่างถูกต้อง

S__245465095