ออกแบบติดตั้งระบบเฝ้าดูสถานะเครื่องจักร (Machine and Process Monitoring)

ออกแบบติดตั้งระบบเฝ้าดูสถานะเครื่องจักร (Machine and Process Monitoring

ระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งเหมาะ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพราะทำให้สามารถติดตาม ดูแล หรือการนำข้อมูล ของเครื่องจักรไปต่อยอดได้ง่ายขึ้น
โดยที่ระบบสามารถเชื่อมต่อกับแผนการผลิตเดิม เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงลดการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม
ให้อยู่ในรูปแบบของ Visualize Report
ระบบ MMS ออกแบบให้สามารถ Customize ตามกระบวนการผลิต การแสดงผล โดยที่อุปกรณ์สามารถ
เชื่อมต่อ Protocol ได้ทุกรูปแบบ ระบบ MMS ทำงานภายใต้ Web Application มี Function การทำงานหลักๆ