ติดตั้งระบบ COD,BOD Online พร้อมส่งค่าเข้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม

BOD/COD UV Online Analyzer รุ่น : BOD-U01

เครื่องวิเคราะห์ถูกออกแบบและพัฒนา ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาอุตสาหกรรมไทยและกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ตรวจวัดค่า BOD/COD ของนํ้าตัวอย่าง พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Flow Meter, Watt Meter เพื่อนำค่าที่วัดได้ส่งให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอ้างอิงกับ ค่า BOD มาตรฐาน

หลักการการวิเคราะห์

เครื่องวิเคราะห์ใช้หลักการดูดกลืนแสงย่าน UV (Wave Length 254 nm) ของสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ การดูดกลืนแสง UV จะแปรผันตามความเข้มข้นของสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำตัวอย่าง โดยน้ำตัวอย่างจะถูกดูดผ่านไปยัง UV Analytical Cell ซึ่ง UV Analytical Cell จะทําหน้าที่วัดการดูดกลืนแสง UV และคำนวณค่า BOD

คุณสมบัติของเครื่อง

Measurement Method

        UV absorbance (Wavelength 254 nm)

        Compensated with visible Light (red LED)

Measurement Range

          COD 0-200 mg/l

          BOD 0-40 mg/l

   Accuracy

        ±10% of span measurement for calibrated process

  Display

          10.5” LCD Touch screen panel Resolution 1024×768

 Computer Control

        Window 10 32 bit OS

Dimensions

          550x1730x706 mm

 Analog Input

        3 x  Analog input  4-20 mA.

 Cleaning solution

          Cleaning Solution #2

     Power Supply

        230 VAC 50/60Hz

  Communication

          Serials RS485 Modbus Protocol

          Ethernet 100M RJ-45 interface

          USB Host

 คุณสมบัติเด่น

          – กระบวนการวิเคราะห์เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดเมื่อเริ่มเปิดเครื่อง

          – สามารถแก้ไขกระบวนการวิเคราะห์โดยแก้ไข Command Script ได้เอง

          – ระบบเริ่มต้นการวัดแบบอัตโนมัติใหม่เมื่อมีกระแสไฟฟ้ากลับมาตามปกติหลังจากเกิดไฟฟ้าดับ

          – ระบบรีสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติหากเกิดข้อบกพร่องในอุปกรณ์การทำงานของเครื่อง (Watchdog Timer)

          – มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (Automatically Self-Cleaned)

          – รองรับการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

          – มีช่องรับสัญญาณอนาล็อคเพื่อใช้รับสัญญาณจาก Flowmeter และอีก 5 พารามิเตอร์

          – มีช่องรับสัญญาณ MODBUS RTU สำหรับรับข้อมูลจาก Watt Meter

          – ตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (OPMS Client) ผ่านระบบ internet

COD / BOD Chemical Online Water Analyzer
รุ่น : COD-T11

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพนํ้าด้วยค่า COD/BOD แบบออนไลน์นี้ พัฒนาภายใต้การควบคุมดูแลของสภาอุตสาหกรรมไทย (FTI) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW)

เครื่องวิเคราะห์นี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบค่า COD BOD ของตัวอย่างนํ้า ซึ่งอ้างอิงกับ ค่า BOD มาตรฐาน โดยใช้โพแทสเซี่ยมเพอร์แมงกาเนต (KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์ (oxidizing agent ) ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้โดยมีแหล่งอ้างอิงและยอมรับกันทั่วไป กระบวนการวิเคราะห์จะไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงด้านมลพิษ

เครื่องวิเคราะห์จะวัดค่า COD/BOD ของตัวอย่างนํ้าอย่างต่อเนื่องทุกๆ 30 นาที และส่ง ค่าที่วัดได้ไปพร้อมกับข้อมูลอัตราการไหลของนํ้าเสียที่ปล่อยออกมา และพลังงานที่ใช้ในการบำบัดนํ้าเสีย (KWH) โดยส่งออนไลน์ไปยังเซิร์บเวอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW Server) ตามกฎข้อบังคับของกรมโรงงานฯ

กระบวนการตรวจวัดอัตโนมัติ

–       ใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

–       ส่งค่าต่างๆที่วัดได้ไปยังเซิร์บเวอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ( DIW Sever ) และเซิร์บเวอร์ อื่นๆ ที่กําหนดไว้ (ได้อีก 3 แห่ง ) เมื่อจบการวัดในแต่ละรอบ

–       สามารถเริ่มต้นการวัดได้ใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากกระแสไฟฟ้าขาดและได้กลับมาใหม่

–       สามารถรีเซ็ทเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เองอัตโนมัติหากพบว่าเครื่องหยุดทำงาน โดยการใช้ระบบ watchdog timer reset 

ข้อกำหนดทางเทคนิค

•      กระบวนการวิเคราะห์ใช้กระบวนการวิเคราะห์ทางเคมีที่ได้มาตรฐานโดยใช้โพแตสเซี่ยมเพอร์แมงกาเนต (KMnO4) เป็นตัวออกซิไดส์ซิ่งเอเจนท์

•      คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมเป็นเครื่อง PC สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยจอภาพขนาด 15 นิ้ว แบบ touch screen และมีหน่วยความจำ 4 GB

•      ซอฟท์แวร์ควบคุมการทำงานระบบปฏิบัติงานของวินโดว์ ที่ง่ายแก่การใช้งาน และผู้ใช้สามารถโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องเองได้

•      หน่วยการวัด: COD 0-200 มิลลิกรัมลิตร with 4 มิลลิกรัม/ลิตร resolution (เป็นช่วงการวัดปกติ ช่วงการวัดสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าค่าBOD จะแปรผันเป็นเส้นตรงกับค่าCOD ซึ่งขึ้นอยู่กับห้องปฎิบัติการทดลองหรือข้อมูล historical data correlation

•      การแจ้งเตือนภัยใช้ closed circuit relay contact สำหรับ external alarm

•      กระแสไฟฟ้าที่ใช้: 220โวลท์AC 50/60 เฮิซท์ สูงสุด 400วัตต์

•      การเชื่อมต่อข้อมูล– Ethernet LAN line

– RS485 port สำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น วัตต์มิเตอร์)

– 4-20 มิลลิแอมป์ input สำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น โฟล์วมิเตอร์)

– GPRS หรือ ADSL โมเดมในการส่งผ่านข้อมูลออนไลน์

– มี 2 USB ports