งานติดตั้งระบบวัดค่า,เติม,จ่าย สารเคมีใน ไลน์การผลิต (Automatic chemical measurement , Mixing & Dosing system)