การจัดการพลังงาน(Power Management : ISO 50001)

ติดตั้งระบบจัดการพลังงาน(Power Management :ISO 50001) ด้วยโปรแกรมSmart EE Software

Smart EE Software เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดีมานด์ (Demand) แบบ Real time พร้อมทั้งประมาณการค่าดีมานด์ (Demand) ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที

– Smart EE สามารถแสดงผล และบันทึกค่าทางไฟฟ้า ได้ดังนี้ V-Line, V-Phase, V-Average, V-Line, A-Average, A-Neutral, KW, KVA, KVAR, PF, Frequency, Demand, Demand, Demand Control, RunningHour, Total Harmonics-Volt, Total Harmonics Current, Efficiency (%) , Load (%) , Partial Harmonics หรือค่าอื่น ๆ ที่มิเตอร์สามารถอ่านค่าได้

– Smart EE สามารถแสดงกราฟฟิค แสดงหน้า Volt-Line, Volt-Phase, A-Line, Kw-Line, ค่า Total Harmonics และ Partial Harmonics (ในกรณีที่เครื่องมือวัดสามารถอ่านค่าได้) SmartEE สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเป็น 4-20 mA เพื่อแสดงค่า ปริมาณน้ำมัน, ก๊าซ, ลม และชื้นได้

– หน้าจอสามารถได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หน้าจอสามารถเปลี่ยนสี (Back Ground Color) และทำตาราง (Display Grid) ได้

– Smart Monitor ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ในแบบ Realtime สามารถเชื่อมต่อกับมิเตอร์ได้หลากหลายรุ่น ยี่ห้อและสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์วัดอื่น ๆ ได้ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำมัน ก๊าซลม และความชื้น อีกทั้งสามารถเลือกบันทึกข้อมูลและตั้งการ Alarm เองได้